АНТИОЛІГАРХІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ ВИДАННЯ

НАША ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА: v_zakon@ukr.net            Пишіть нам: v_zakon@ukr.net           
Головна сторінка

RSS підписка нашого сайту

ПІДПИСКА СтопкомUA


Влада Закону
По сайту
• Головна сторінка
• АРХІВ: Новини Оголошення Заяви
Про нас
Проект
• Редакція
• СпівробітництвоВаші права як покупця в разі придбання неякісного товару

Всім відомо, що продавець повинен передати покупцеві якісний товар, - у більшості випадків саме так і відбувається. Проте нерідко трапляються випадки продажу неякісних товарів. Не всі знають про права покупця, які законом передбачені для захисту порушеного права на придбання якісного товару.

Такі права передбачені, перш за все, статтями 673 – 711 Цивільного кодексу (далі: ЦК) України та Законом України “Про захист прав споживачів”, а також рядом підзаконних нормативно-правових актів. Законодавець надає покупцеві неякісного товару досить широкий спектр прав, ставлячи його в очевидно привілейоване порівняно з продавцем (виробником) неякісного товару становище.

Так, ст. 6 Закону України “Про захист прав споживачів” передбачає, що продавець (виробник, виконавець) зобов'язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію; на вимогу споживача зобов'язаний надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції; забезпечити використання продукції за призначенням протягом строку її служби, передбаченого нормативним документом або встановленого ним за домовленістю із споживачем, а в разі відсутності такого строку - протягом десяти років; забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт продукції тощо.

1. Гарантійні строки та строки придатності

Згідно ч. 2 ст. 675 ЦК України, договором або законом може бути встановлений строк, протягом якого продавець гарантує якість товару (гарантійний строк). Частина 3 цієї ж стаття вказує, що гарантія якості товару поширюється на всі комплектуючі вироби, якщо інше не встановлено договором.

Виникає питання: якщо ніякого письмового договору при придбанні товару не укладається, як фіксуються його умови? Формально придбання будь-якого товару регулюється нормами ЦК України щодо договорів купівлі-продажу, а фактично на підтвердження того, що такий договір в кожному випадку укладено, існують чеки, квитанції про оплату, накладні – з однієї сторони (підтвердження факту укладення договору, дати придбання товару, його виду та ціни), а також технічні паспорти, інструкції, гарантійні талони – з іншої сторони (підтвердження умов договору, в тому числі гарантійних строків). Тому аби забезпечити собі можливість відстоювати свої права в разі випадкового придбання неякісного товару, у всіх випадках обов’язково необхідно зберігати зазначені чеки, квитанції, накладні, техпаспорти, гарантійні талони тощо. При чому в гарантійному талоні при придбанні товару продавцем зазначається дата продажу і проставляється підпис та печатка підприємства, яким здійснено продаж, з чого висновок: перевіряйте при покупці, чи такі дата, підпис та печатка проставлені, якщо ні – наполягайте на їх проставленні.

Гарантійний строк починається з моменту передання товару покупцеві, якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу. Гарантійний строк, встановлений договором купівлі-продажу, продовжується на час, протягом якого покупець не міг використовувати товар у зв'язку з обставинами, що залежать від продавця, до усунення їх продавцем.

Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого товар не міг використовуватися у зв'язку з виявленими в ньому недоліками, за умови повідомлення про це продавця. Слід пам’ятати, що, згідно ст. 688 ЦК України, покупець зобов'язаний повідомити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу щодо якості товару у строк, встановлений договором або актами цивільного законодавства, а якщо такий строк не встановлений, - в розумний строк після того, як порушення могло бути виявлене відповідно до характеру і призначення товару. Це означає, що як тільки Вами виявлено, що придбаний товар не відповідає належній якості, по можливості одразу звертайтесь до продавця, аби його про це повідомити. Адже у разі невиконання покупцем цього обов'язку продавець має право частково або в повному обсязі відмовитися від задоволення відповідних вимог покупця, якщо продавець доведе, що невиконання покупцем обов'язку повідомити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу спричинило неможливість задоволення його вимог або спричинить для продавця витрати, що перевищують його витрати у разі своєчасного повідомлення. Натомість якщо продавець знав або міг знати про те, що переданий покупцеві товар є неякісним, він не має права посилатися на те, що не одержав від покупця повідомлення про порушення умов договору, та на наслідки невиконання покупцем цього обов'язку.

Гарантійний строк на комплектуючий виріб дорівнює гарантійному строку на основний виріб і починає спливати одночасно з ним.

У разі заміни товару (комплектуючого виробу) неналежної якості на товар (комплектуючий виріб), що відповідає умовам договору купівлі-продажу, гарантійний строк на нього починає спливати з моменту заміни.

Таким чином, гарантійний строк є тим строком, в який можливо пред’явити до продавця/виробника товару претензії про неякісний товар.

Крім гарантійного строку, ЦК України передбачає також строк придатності, тобто строк, зі спливом якого товар вважається непридатним для використання за призначенням. Такий строк може встановлюватись лише законом або іншими нормативно-правовими актами і визначається періодом часу, який обчислюється з дня його виготовлення і протягом якого товар є придатним для використання, або терміном (датою), до настання якого товар є придатним для використання. Строк придатності стосується споживчих товарів, тобто, наприклад, продуктів харчування, косметичних засобів, тоді як гарантійний строк – неспоживчих товарів (побутової техніки, взуття, одягу тощо). Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, на який встановлено строк придатності, з таким розрахунком, щоб він міг бути використаний за призначенням до спливу цього строку, а покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками товару, на який встановлений строк придатності, якщо вони виявлені протягом строку придатності товару.

Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв'язку з його недоліками може бути пред'явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах двох років, а щодо нерухомого майна - в межах трьох років від дня передання товару покупцеві, якщо договором або законом не встановлений більший строк. Якщо встановити день передання нерухомого майна неможливо або якщо покупець володів нерухомим майном до укладення договору, зазначені строки обчислюються від дня укладення договору.

Строк для виявлення недоліків товару, що перевозився або був відправлений поштою, обчислюється від дня одержання товару в місці призначення.

Якщо на комплектуючий виріб встановлено гарантійний строк меншої тривалості, ніж на основний виріб, покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками комплектуючого виробу, якщо ці недоліки були виявлені протягом гарантійного строку на основний виріб. Якщо ж на комплектуючий виріб встановлено гарантійний строк більшої тривалості, ніж гарантійний строк на основний виріб, покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками товару, якщо недоліки у комплектуючому виробі виявлені протягом гарантійного строку на нього, незалежно від спливу гарантійного строку на основний виріб.

Ще один вид строків встановлює Закон України “Про захист прав споживачів” - строк служби, тобто календарний строк використання продукції за призначенням, починаючи від введення в обіг чи після ремонту, протягом якого виробник (виконавець) гарантує її безпеку та несе відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини. Цей строк може мати для покупця значення переважно в разі судового захисту своїх прав і детально права покупця, які надані йому в межах строків служби товарів, передбачені Законом України “Про захист прав споживачів”.

2. Права покупця при придбанні товару неналежної якості

Стаття 678 ЦК України передбачає правові наслідки передання товару неналежної якості. Згідно цієї статті, покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право, незалежно від можливості використання товару за призначенням, вимагати від продавця за своїм вибором:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов'язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово чи з'явилися знову після їх усунення) покупець має право за своїм вибором:

1) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми;

2) вимагати заміни товару.

Вимоги, що виникають внаслідок неналежної якості проданого товару, можна пред’явити як до продавця такого товару, так і до його виготовлювача, але це стосується тільки вимог щодо заміни, безоплатного усунення недоліків товару і відшкодування збитків.

Необхідно пам’ятати, що продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що такі недоліки виникли до передання товару покупцеві або з причин, які існували до цього моменту. І, навпаки, якщо продавцем надані гарантії щодо якості товару, продавець відповідає за його недоліки, якщо він не доведе, що вони виникли після його передання покупцеві внаслідок порушення покупцем правил користування чи зберігання товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили.

Крім вище вказаних наслідків передачі неякісного товару, відповідно до ст. 708 ЦК України, у разі виявлення покупцем протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи договором, недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації товару покупець має право за своїм вибором:

1) вимагати від продавця або виготовлювача безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат, здійснених покупцем чи третьою особою, на їх виправлення;

2) вимагати від продавця або виготовлювача заміни товару на аналогічний товар належної якості або на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні;

3) вимагати від продавця або виготовлювача відповідного зменшення ціни;

4) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми.

Покупець, який придбав непродовольчі товари, що вже були в користуванні і реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, про що він був поінформований продавцем, має право пред'явити такі самі вимоги, якщо придбані товари містили істотні недоліки, не застережені продавцем.

Слід пам’ятати, що покупець мав право сам визначити, яку із вимог пред’явити, а тому нав’язування продавцем котрогось одного із зазначених варіантів є незаконним.

Так, зокрема, із змісту ст. 709 ЦК України, згідно якої продавець або виготовлювач (чи уповноважені ними представники) зобов'язані прийняти товар неналежної якості від покупця і задовольнити його вимоги про заміну товару або усунення недоліків. Доставка товару продавцеві та його повернення покупцеві здійснюються продавцем або виготовлювачем, а в разі невиконання ними цього обов'язку або відсутності продавця чи виготовлювача в місцезнаходженні покупця повернення товару може бути здійснене покупцем за їхній рахунок.

Вимога покупця про заміну товару підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості товару - протягом чотирнадцяти днів або, за домовленістю сторін, в інший строк. У разі відсутності необхідного товару вимога покупця про заміну товару підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви.

Якщо задовольнити вимогу покупця про заміну товару у встановлені строки неможливо, покупець на свій вибір має право пред'явити продавцеві або виготовлювачу інші вимоги відповідно до ст. 708 ЦК України.

Вимога покупця про безоплатне усунення недоліків товару підлягає задоволенню продавцем або виготовлювачем протягом чотирнадцяти днів або, за домовленістю сторін, в інший строк. Мало кому відомо про те, що, згідно ч. 3 ст. 709 ЦК України, на вимогу покупця на час ремонту йому має бути наданий у користування аналогічний товар, незалежно від моделі, з доставкою.

У разі усунення недоліків товару шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб або складову частину обчислюється від дня видачі покупцеві товару після усунення недоліків.

Крім того, за кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем усунення недоліків товару і невиконання вимоги про надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі одного відсотка вартості товару. (Вартість визначається згідно збереженого вами чека, квитанції, накладної.)

Згідно ст. 710 ЦК України, у разі заміни товару з недоліками на товар належної якості продавець не має права вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором купівлі-продажу, і ціною товару, яка існує на момент заміни товару або постановлення судом рішення про заміну товару. У разі заміни товару неналежної якості на аналогічний, але інший за розміром, фасоном, сортом тощо товар належної якості відшкодуванню підлягає різниця між ціною заміненого товару і ціною товару належної якості, що діють на момент заміни товару.

У разі пред'явлення вимоги про відповідне зменшення ціни товару для розрахунку береться ціна товару на момент пред'явлення вимоги про зменшення ціни, а якщо вимогу покупця добровільно не задоволено продавцем, - на момент постановлення судом рішення про відповідне зменшення ціни товару.

У разі відмови покупця від договору та повернення продавцю товару неналежної якості покупець має право вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором, і ціною відповідного товару на момент добровільного задоволення його вимоги.

Шкода, завдана майну покупця, та шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю у зв'язку з придбанням товару неналежної якості, також відшкодовується продавцем або виготовлювачем товару відповідно до положень глави 82 ЦК України, однак такі справи, як правило, вирішуються в судовому порядку, оскільки зазвичай добровільно продавець (виготовлювач) товару відмовляється такі вимоги задовольнити.

В зв’язку з цим необхідно пам’ятати, що відповідно до ст. 681 ЦК України, до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару застосовується позовна давність в один рік, яка обчислюється від дня виявлення недоліків у межах строків, встановлених статтею 680 ЦК України, а якщо на товар встановлено гарантійний строк (строк придатності), - від дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку (строку придатності).

3. Засоби впливу на продавця в разі, якщо він відмовляється задовольнити вимоги покупця

Відповідно до Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1177, Голова Держстандарту, його заступники, начальники територіальних органів Держстандарту та їх заступники мають право накладати на суб'єктів господарювання (тобто по суті магазини або приватних підприємців, що продали/виготовили неякісний товар) штрафи за: відмову споживачу в реалізації його прав, установлених Законом України "Про захист прав споживачів"; за виготовлення, реалізацію товару, що не відповідає вимогам нормативних документів; за реалізацію товару, що підлягає обов'язковій сертифікації, але не має сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання іноземного сертифіката); за виготовлення, реалізацію товару, що не відповідає вимогам нормативних документів стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища; реалізацію товару, термін придатності якого минув та за інші правопорушення.

Для прийнятті рішення про накладення штрафу зазначені органи (їх посадові особи) проводять перевірку суб'єкта господарської діяльності, в результаті якої складається акт, що і слугує підставою для накладення штрафу. Однак сплата штрафу не звільняє суб'єктів господарської діяльності від обов'язків відшкодування в установленому порядку споживачам майнових і моральних збитків, які виникли внаслідок порушення законодавства про захист прав споживачів, а тому Ваші вимоги як покупця неякісного товару, підкріплені доводами стосовно можливості ініціювати таку перевірку, можуть стати додатковим мотивом для добровільного задоволення Ваших законних вимог продавцем придбаного Вами неякісного товару.

У тому ж разі, якщо добровільно Ваші вимоги задоволені не були, Ви можете також звернутись з відповідним позовом до суду.

Додатково законодавство України щодо захисту прав споживачів компактно розміщено на сайті Київського товариства захисту прав споживачів і з ним можна ознайомитись за адресою: http://www.ambernet.kiev.ua/~ozp/_low.htm.

ДЕМІНСЬКА А.А. (практикуючий юрист)
Передрук дозволено тільки з посиланням на джерело та автора в друкованому виданні та гіперпосиланням в інтернет-виданні. Всі публікації захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права».


МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ