АНТИОЛІГАРХІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ ВИДАННЯ

НАДСИЛАЙТЕ НАМ СВОЇ СТАТТІ ЯКІ ДОПОВНЮВАТИМУТЬ ЗМІСТ САЙТУ ЗА АДРЕСОЮ: STOPCOM@UKR.NET ВОНИ ОБОВ"ЯЗКОВО БУДУТЬ НАДРУКОВАНІ!           ЯКЩО ВИ МАЄТЕ БАЖАННЯ ДОПОВНИТИ АБО ЗАПЕРЕЧИТИ ЦЮ СТАТТЮ, ТО МИ ЧЕКАЄМО НА ВАШІ КОМЕНТАРІ АБО ДОПОВНЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: STOPCOM@UKR.NET           
Головна
непарламентський
опозиційний сайт

НАВІГАЦІЯ
По сайту
• Головна
• Україна
• Світ
• Аналітика
• Спорт
• Фото
• Відео
• Література
 
Влада Закону
Законність і ваші права
• ВГО "ВЛАДА ЗАКОНУ"
• Законодавство і право
• Коментарі фахівців
• Антикорупційна програма
• Зразки документів
 
Про нас
Проект
• Редакція
• Співробітництво
• Зворотній звязок
>Юридичне регулювання боротьби з корупцією
30.01.2009р.

Згідно ст. 1 Закону України «Про боротьбу з корупцією» (далі: Закон) [1], під корупцією розуміється діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. Так, корупційними діяннями є:

а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв'язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості;

б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.

Подарунок (винагорода), отриманий зазначеними особами за обставин, передбачених вище у пункті "а", у тому числі такий, що надійшов без їх відома, а також вартість незаконно одержаних послуг підлягають стягненню (відшкодуванню) в доход держави.

При цьому під діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави, слід розуміти і діяльність посадових осіб місцевого самоврядування, що спрямована на здійснення повноважень місцевого самоврядування.

Стаття 2 вище вказаного Закону визначає коло суб'єктів корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією. За корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, на підставі цього Закону несуть відповідальність такі особи, уповноважені на виконання функцій держави:

а) державні службовці;

б) Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри;

в) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад;

г) посадові особи місцевого самоврядування;

ґ) військові посадові особи Збройних Сил України та інших військових формувань (крім військовослужбовців строкової служби).

Перераховані суб'єкти за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, несуть адміністративну відповідальність на підставі Закону, однак можуть притягатися і до кримінальної, цивільно-правової та матеріальної відповідальність за корупційні діяння та правопорушення, пов'язані з корупцією, відповідно до вимог чинного законодавства – відповідно до Кримінального кодексу України [2], Цивільного кодексу (далі: ЦК) України [3], Кодексу законів про працю України [4], Закону України «Про державну службу» [5] тощо.

Військовослужбовці та інші особи, які згідно з чинним законодавством притягаються до відповідальності за адміністративні правопорушення відповідно до дисциплінарних статутів, у разі вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, також несуть відповідальність, передбачену Законом.

Як визначає ст. 4 Закону, боротьбу з корупцією ведуть відповідні підрозділи:

- Міністерства внутрішніх справ України;

- податкової міліції;

- Служби безпеки України;

- органів прокуратури України;

- Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,

а також інші органи та підрозділи, які можуть бути створені для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством.

Закон містить розділ III, повністю присвячений врегулюванню заходів відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, зокрема за: вчинення корупційних діянь; порушення спеціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави; порушення вимог фінансового контролю; невжиття заходів щодо боротьби з корупцією; умисне невиконання своїх обов'язків по боротьбі з корупцією.

Стаття 12 Закону передбачає підстави і порядок адміністративного провадження у справах про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, відзначаючи, що вказані процесуальні питання регулюються Кодексом України про адміністративні правопорушення [6] з урахуванням встановлених Законом положень. Так, протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, складається органами, які ведуть боротьбу з корупцією, а у разі, коли факт вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, що не містить складу злочину, встановлено прокурорською перевіркою чи попереднім слідством, - також слідчим або прокурором. Підставою для складання протоколу є достатні дані, які свідчать про наявність в діянні особи ознак корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Орган дізнання в разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи з підстав, передбачених чинним законодавством, за наявності в діянні особи ознак корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, зобов'язаний у триденний строк надіслати матеріали перевірки або попереднього розслідування, що стосується корупційного діяння чи іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, до органу, який веде боротьбу з корупцією.

Протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, разом з матеріалами перевірки у триденний строк з моменту його складення надсилається до районного (міського) суду за місцезнаходженням органу, який склав про це протокол. Адміністративне стягнення за корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, може бути накладено не пізніш як через шість місяців з дня його вчинення. Розгляд адміністративних справ про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, здійснюється відповідними судами у п'ятнадцятиденний строк з часу їх надходження до суду, але може бути призупинений судом у випадках, коли особа, на яку складено адміністративний протокол про корупційні діяння, умисно ухиляється від явки до суду чи з поважних причин не може туди з'явитися (захворювання, від'їзд у відрядження чи на лікування, перебування у відпустці тощо). Постанова суду про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, у триденний строк направляється відповідному державному чи виборному органу для вирішення питання згідно з чинним законодавством.

Збитки, заподіяні державі, підприємству, установі, організації такими корупційними діяннями, за яких мало місце незаконне використання приміщень, засобів транспорту і зв'язку, іншого державного майна або коштів, підлягають відшкодуванню винними особами, уповноваженими на виконання функцій держави, на загальних підставах і умовах матеріальної відповідальності працівників та військовослужбовців. У разі відмови добровільно повернути незаконно одержані особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредити, позички, цінні папери, нерухомість та інше майно вони чи їх вартість підлягають стягненню (вилученню) в доход держави у судовому порядку за заявою прокурора. Одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів та пільг у результаті корупційних дій, тягне за собою визнання укладеної угоди недійсною з наслідками, передбаченими ЦК України.

Також ст. 14 Закону передбачає, що прийняті внаслідок корупційних діянь неправомірні нормативно-правові акти та рішення підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженими на прийняття чи скасування відповідних актів та рішень, або визнаються незаконними в судовому порядку. Крім того, згідно ст. 15 Закону, фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок корупційних діянь і які зазнали моральної чи матеріальної шкоди, мають право на поновлення цих прав і відшкодування шкоди у встановленому законом порядку. Способами захисту, зокрема, цивільних прав, є передбачені ч. 2 ст. 16 ЦК України: визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб; суд також може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 16 Закону, контроль за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією здійснюється Верховною Радою України безпосередньо, а також Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Нагляд за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією на підставі ст. 17 Закону здійснюється Генеральним прокурором України й уповноваженими ним прокурорами.

Використані джерела:

1. Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 року N 356/95-ВР. // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=356%2F95-%E2%F0&p=1233303925821400 .

2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року № 2341-III. // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14&p=1233303925821400 .

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV. // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15&p=1233303925821400 .

4. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII. // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08&p=1233303925821400 .

5. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року N 3723-XII. // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12&p=1233303925821400 .

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 року № 8073-X. // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80731-10&p=1233303925821400 .

Демінська А.А. / ВГО "Влада закону" /
Передрук дозволено тільки з посиланням на джерело та автора в друкованому виданні та гіперпосиланням в інтернет-виданні. Всі публікації захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права».


МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов